دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون این وبلاگ هیچ گونه جهت گیری سیاسی و اجتماعی خاص نداشته و تنها با هدف پیشبرد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی فعالیت می کند! با تشکر... http://kaumed.mihanblog.com 2017-09-25T12:57:56+01:00 text/html 2017-09-20T06:48:58+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن مهر ماه 96 شروع از 96/7/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/139 <a href="http://s9.picofile.com/file/8306963050/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_96pdf.pdf.html" target="" title="روتیشن مهر ماه 96">http://s9.picofile.com/file/8306963050/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_96pdf.pdf.html</a> text/html 2017-09-20T06:44:58+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن مهر ما 96 شروع از 96/7/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/138 <a href="http://s9.picofile.com/file/8306962500/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن مهر ماه 96">http://s9.picofile.com/file/8306962500/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-09-17T02:59:58+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان اطلاعیه انتخاب واحد http://kaumed.mihanblog.com/post/135 <a href="http://s9.picofile.com/file/8306661484/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%85.docx.html" target="" title="انتخاب واحد">http://s9.picofile.com/file/8306661484/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%85.docx.html</a> text/html 2017-08-22T03:41:48+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن شهریور ماه 96 شروع از 96/6/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/134 <a href="http://s9.picofile.com/file/8304269842/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96pdf.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن شهریور ماه 96">http://s9.picofile.com/file/8304269842/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96pdf.pdf.html</a> text/html 2017-08-22T03:35:04+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن شهریور ماه 96 شروع از 96/6/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/133 <a href="http://s9.picofile.com/file/8304268934/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن شهریور ماه 96">http://s9.picofile.com/file/8304268934/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-07-21T22:45:36+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن مرداد ماه 96 شروع از 96/04/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/132 <a href="http://s8.picofile.com/file/8301244526/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن مرداد 96">http://s8.picofile.com/file/8301244526/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96.pdf.html</a> text/html 2017-07-21T22:42:41+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن مرداد ماه 96 شروع از 96/04/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/131 <a href="http://s9.picofile.com/file/8301244518/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96docx.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن مرداد 96">http://s9.picofile.com/file/8301244518/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96docx.docx.html</a> text/html 2017-06-19T06:43:09+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن تیر ماه 96 شروع 96/3/30 http://kaumed.mihanblog.com/post/130 <a href="http://s8.picofile.com/file/8298225842/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%8796.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن تیر ماه 96">http://s8.picofile.com/file/8298225842/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%8796.pdf.html</a> text/html 2017-06-19T06:35:22+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن تیرماه 96 شروع از 96/3/30 http://kaumed.mihanblog.com/post/129 <a href="http://s9.picofile.com/file/8298224718/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن تیر ماه 96">http://s9.picofile.com/file/8298224718/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-06-19T06:14:56+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان روتیشن تیرماه 96 شروع 96/03/30 http://kaumed.mihanblog.com/post/126 <a href="روتیشن تیر ماه 96" target="" title="http://s9.picofile.com/file/8298222276/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html">http://s9.picofile.com/file/8298222276/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-05-21T05:04:13+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن خرداد ماه 96 http://kaumed.mihanblog.com/post/125 <a href="http://s9.picofile.com/file/8295499584/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن خرداد ماه 96">http://s9.picofile.com/file/8295499584/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html</a> text/html 2017-05-21T04:58:13+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان روتیشن خرداد ماه 96 شروع از 96/3/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/124 <a href="http://s8.picofile.com/file/8295499242/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87.docx.html" target="" title="روتیشن خرداد ماه 96l">http://s8.picofile.com/file/8295499242/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87.docx.html</a> text/html 2017-04-19T01:48:18+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اردیبهشت 96 شروع از 96/01/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/123 <a href="http://s8.picofile.com/file/8292484142/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_96.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن اردیبهشت 96">http://s8.picofile.com/file/8292484142/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_96.pdf.html</a> text/html 2017-04-18T07:04:02+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اردیبهشت 96 شروع از 96/01/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/122 <a href="http://s9.picofile.com/file/8292482884/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن اردیبهشت 96">http://s9.picofile.com/file/8292482884/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-04-18T06:59:27+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اردیبهشت 96 شروع از 96/01/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/121 <a href="http://s9.picofile.com/file/8292417068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن اردیبهشت 96 شروع از 96/01/31">http://s9.picofile.com/file/8292417068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a>