دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون این وبلاگ هیچ گونه جهت گیری سیاسی و اجتماعی خاص نداشته و تنها با هدف پیشبرد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی فعالیت می کند! با تشکر... http://kaumed.mihanblog.com 2017-07-27T04:08:35+01:00 text/html 2017-07-21T22:45:36+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن مرداد ماه 96 شروع از 96/04/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/132 <a href="http://s8.picofile.com/file/8301244526/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن مرداد 96">http://s8.picofile.com/file/8301244526/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96.pdf.html</a> text/html 2017-07-21T22:42:41+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن مرداد ماه 96 شروع از 96/04/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/131 <a href="http://s9.picofile.com/file/8301244518/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96docx.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن مرداد 96">http://s9.picofile.com/file/8301244518/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96docx.docx.html</a> text/html 2017-06-19T06:43:09+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن تیر ماه 96 شروع 96/3/30 http://kaumed.mihanblog.com/post/130 <a href="http://s8.picofile.com/file/8298225842/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%8796.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن تیر ماه 96">http://s8.picofile.com/file/8298225842/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%8796.pdf.html</a> text/html 2017-06-19T06:35:22+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن تیرماه 96 شروع از 96/3/30 http://kaumed.mihanblog.com/post/129 <a href="http://s9.picofile.com/file/8298224718/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن تیر ماه 96">http://s9.picofile.com/file/8298224718/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-06-19T06:14:56+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان روتیشن تیرماه 96 شروع 96/03/30 http://kaumed.mihanblog.com/post/126 <a href="روتیشن تیر ماه 96" target="" title="http://s9.picofile.com/file/8298222276/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html">http://s9.picofile.com/file/8298222276/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-05-21T05:04:13+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن خرداد ماه 96 http://kaumed.mihanblog.com/post/125 <a href="http://s9.picofile.com/file/8295499584/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن خرداد ماه 96">http://s9.picofile.com/file/8295499584/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html</a> text/html 2017-05-21T04:58:13+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان روتیشن خرداد ماه 96 شروع از 96/3/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/124 <a href="http://s8.picofile.com/file/8295499242/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87.docx.html" target="" title="روتیشن خرداد ماه 96l">http://s8.picofile.com/file/8295499242/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87.docx.html</a> text/html 2017-04-19T01:48:18+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اردیبهشت 96 شروع از 96/01/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/123 <a href="http://s8.picofile.com/file/8292484142/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_96.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن اردیبهشت 96">http://s8.picofile.com/file/8292484142/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_96.pdf.html</a> text/html 2017-04-18T07:04:02+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اردیبهشت 96 شروع از 96/01/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/122 <a href="http://s9.picofile.com/file/8292482884/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن اردیبهشت 96">http://s9.picofile.com/file/8292482884/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-04-18T06:59:27+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اردیبهشت 96 شروع از 96/01/31 http://kaumed.mihanblog.com/post/121 <a href="http://s9.picofile.com/file/8292417068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن اردیبهشت 96 شروع از 96/01/31">http://s9.picofile.com/file/8292417068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-03-14T07:30:03+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن فروردین ماه 96 شروع از 95/12/28 لطفاًٌ جهت هماهنگی در مورخ 95/12/25 به اساتید مراجعه شود http://kaumed.mihanblog.com/post/120 <a href="http://s8.picofile.com/file/8289481126/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن فروردین ماه 96 در مورخ 95/12/25">http://s8.picofile.com/file/8289481126/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html</a> text/html 2017-03-14T07:23:33+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن فروردین ماه 96 شروع از 95/12/28 لطفاًٌ جهت هماهنگی در مورخ 95/12/25 به اساتید مراجعه شود http://kaumed.mihanblog.com/post/119 <a href="http://s8.picofile.com/file/8289480592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن فروردین ماه 96 در مورخ 95/12/25">http://s8.picofile.com/file/8289480592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-03-04T04:11:27+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان اطلاعیه شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی http://kaumed.mihanblog.com/post/116 <a href="http://s3.picofile.com/file/8288368950/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.docx.html" target="" title="اطلا عیه المپیاد">http://s3.picofile.com/file/8288368950/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.docx.html</a> text/html 2017-02-16T07:47:48+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اسفند ماه 95 شروع ار 95/12/1 لغایت 95/12/26 http://kaumed.mihanblog.com/post/115 <a href="http://s2.picofile.com/file/8286587534/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن اسفند 95">http://s2.picofile.com/file/8286587534/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html</a> text/html 2017-02-16T07:42:08+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اسفند ماه 95 شروع ار 95/12/1 لغایت 95/12/26 http://kaumed.mihanblog.com/post/114 <a href="http://s3.picofile.com/file/8286586942/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن اسفند 95">http://s3.picofile.com/file/8286586942/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html</a>