دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون این وبلاگ هیچ گونه جهت گیری سیاسی و اجتماعی خاص نداشته و تنها با هدف پیشبرد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی فعالیت می کند! با تشکر... http://kaumed.mihanblog.com 2017-03-29T20:31:50+01:00 text/html 2017-03-14T11:00:03+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن فروردین ماه 96 شروع از 95/12/28 لطفاًٌ جهت هماهنگی در مورخ 95/12/25 به اساتید مراجعه شود http://kaumed.mihanblog.com/post/120 <a href="http://s8.picofile.com/file/8289481126/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن فروردین ماه 96 در مورخ 95/12/25">http://s8.picofile.com/file/8289481126/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html</a> text/html 2017-03-14T10:53:33+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن فروردین ماه 96 شروع از 95/12/28 لطفاًٌ جهت هماهنگی در مورخ 95/12/25 به اساتید مراجعه شود http://kaumed.mihanblog.com/post/119 <a href="http://s8.picofile.com/file/8289480592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن فروردین ماه 96 در مورخ 95/12/25">http://s8.picofile.com/file/8289480592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html</a> text/html 2017-03-04T07:41:27+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان اطلاعیه شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی http://kaumed.mihanblog.com/post/116 <a href="http://s3.picofile.com/file/8288368950/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.docx.html" target="" title="اطلا عیه المپیاد">http://s3.picofile.com/file/8288368950/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.docx.html</a> text/html 2017-02-16T11:17:48+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اسفند ماه 95 شروع ار 95/12/1 لغایت 95/12/26 http://kaumed.mihanblog.com/post/115 <a href="http://s2.picofile.com/file/8286587534/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشن اسفند 95">http://s2.picofile.com/file/8286587534/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html</a> text/html 2017-02-16T11:12:08+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن اسفند ماه 95 شروع ار 95/12/1 لغایت 95/12/26 http://kaumed.mihanblog.com/post/114 <a href="http://s3.picofile.com/file/8286586942/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن اسفند 95">http://s3.picofile.com/file/8286586942/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html</a> text/html 2017-01-18T09:04:06+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیش بهمن ماه 95 شروع از 95/11/2 http://kaumed.mihanblog.com/post/113 <a href="http://s3.picofile.com/file/8282877400/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن بهمن ماه 95">http://s3.picofile.com/file/8282877400/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html</a> text/html 2017-01-18T09:00:33+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیش بهمن ماه 95 شروع از 95/11/2 http://kaumed.mihanblog.com/post/112 <a href="http://s3.picofile.com/file/8282877168/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html" target="" title="روتیشن بهمن 95">http://s3.picofile.com/file/8282877168/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html</a> text/html 2017-01-18T04:50:22+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان اطلاعیه نام نویسی جهت آزمو ن صلاحیت بالینی و المپیاد دانشجویی http://kaumed.mihanblog.com/post/111 <a href="http://s5.picofile.com/file/8282849176/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%871111.docx.html" target="" title="صلاحیت بالینی و المپیاد دانشجویی">http://s5.picofile.com/file/8282849176/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%871111.docx.html</a> text/html 2016-12-20T06:28:33+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان روتیشن دی ماه 95-1 شروع از اول دی ماه 95 http://kaumed.mihanblog.com/post/110 <a href="http://s9.picofile.com/file/8279232668/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html" target="" title="روتیشن دی ماه">http://s9.picofile.com/file/8279232668/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html</a> text/html 2016-12-20T06:19:47+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن دی ماه 95 شروع از 95/10/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/108 <a href="http://s9.picofile.com/file/8279231542/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن دی ماه 95">http://s9.picofile.com/file/8279231542/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html</a> text/html 2016-11-19T08:28:30+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن آذر ماه 95 شروع از 95/9/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/105 <a href="http://s8.picofile.com/file/8275256784/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن آذر ماه 95">http://s8.picofile.com/file/8275256784/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html</a> text/html 2016-11-19T08:22:19+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن آذر ماه 95 شروع از 95/9/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/103 <a href="http://s8.picofile.com/file/8275255634/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html" target="" title="برنامه روتیشن آذر ماه 95">http://s8.picofile.com/file/8275255634/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html</a> text/html 2016-11-19T08:16:16+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان برنامه روتیشن آذر ماه 95 شروع از 95/9/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/102 <a href="http://s8.picofile.com/file/8275254784/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_95.pdf.html" target="" title="برنامه روتیشت آذر ماه 95">http://s8.picofile.com/file/8275254784/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_95.pdf.html</a> text/html 2016-10-19T09:56:10+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان روتیشن آبان ماه 95 شروع از 95/8/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/101 <a href="http://s9.picofile.com/file/8271430476/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86_95.pdf.html " target="" title="روتیشن آبان 95">http://s9.picofile.com/file/8271430476/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86_95.pdf.html </a> text/html 2016-08-20T06:53:26+01:00 kaumed.mihanblog.com واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان روتیشن شهریور95 شروع از 95/6/1 http://kaumed.mihanblog.com/post/99 <a href="http://s1.picofile.com/file/8264427576/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87docx.docx.html" target="" title="روتیشن شهریور ماه 95">http://s1.picofile.com/file/8264427576/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87docx.docx.html</a>