دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون این وبلاگ هیچ گونه جهت گیری سیاسی و اجتماعی خاص نداشته و تنها با هدف پیشبرد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی فعالیت می کند! با تشکر... tag:http://kaumed.mihanblog.com 2019-01-20T19:32:17+01:00 mihanblog.com برنامه روتیشن فروردین ماه 97 شروع از 96/12/26 2018-03-14T11:08:33+01:00 2018-03-14T11:08:33+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/188 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8321692876/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_97.pdf.html http://s9.picofile.com/file/8321692876/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_97.pdf.html]]> برنامه روتیشن فروردین ماه 97 شروع از 96/12/26 2018-03-14T10:51:17+01:00 2018-03-14T10:51:17+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/187 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8321692068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_97.docx.html http://s9.picofile.com/file/8321692068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_97.docx.html]]> برنامه روتیشن فروردین ماه 97 شروع از 96/12/26 2018-03-14T10:45:00+01:00 2018-03-14T10:45:00+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/186 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8321692068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_97.docx.html http://s9.picofile.com/file/8321692068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_97.docx.html]]> برنامه روتیشن اسفند 96 2018-02-18T05:56:15+01:00 2018-02-18T05:56:15+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/185 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8319699518/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_96.pdf.html http://s8.picofile.com/file/8319699518/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_96.pdf.html]]> برنامه روتیشن اسفند ماه 96 شروع از 29/11/96 2018-02-17T11:24:04+01:00 2018-02-17T11:24:04+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/184 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8319634126/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_96.docx.html http://s9.picofile.com/file/8319634126/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_96.docx.html]]> برنامه روتیشن بهمن ماه 96 شروع از 96/11/1 2018-01-18T12:26:23+01:00 2018-01-18T12:26:23+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/183 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8317057000/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_962.pdf.html http://s8.picofile.com/file/8317057000/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_962.pdf.html]]> برنامه روتیشن بهمن ماه 96 شروع از 96/11/1 2018-01-18T11:50:37+01:00 2018-01-18T11:50:37+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/182 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8317054576/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html http://s8.picofile.com/file/8317054576/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html]]> ثبت نام المپیاد دانشجویی سال97 2018-01-15T05:14:00+01:00 2018-01-15T05:14:00+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/181 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8316746950/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_97.docx.html http://s8.picofile.com/file/8316746950/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_97.docx.html]]> اطلاعیه تاریخ دفاع 2018-01-09T08:36:38+01:00 2018-01-09T08:36:38+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/179 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8316248192/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.docx.html http://s9.picofile.com/file/8316248192/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.docx.html]]> اطلاعیه نام نویسی آزمون پیش كارورزی اسفند 96 2017-12-25T05:30:01+01:00 2017-12-25T05:30:01+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/178 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8315096042/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_96.docx.html http://s9.picofile.com/file/8315096042/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_96.docx.html]]> برنامه روتیشن دی ماه 96شروع از 96/10/2 2017-12-21T09:28:02+01:00 2017-12-21T09:28:02+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/177 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8314814734/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_296.docx.html http://s8.picofile.com/file/8314814734/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_296.docx.html]]> برنامه روتیشن دی ماه 96شروع از 96/10/2 2017-12-21T09:03:45+01:00 2017-12-21T09:03:45+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/176 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8314812200/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html http://s9.picofile.com/file/8314812200/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html]]> قابل توجه دانشجویان متقاضی شركت در آزمون صلاحیت بالینی بهمن 96 2017-12-13T11:45:52+01:00 2017-12-13T11:45:52+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/174 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8314179900/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_96.docx.html http://s9.picofile.com/file/8314179900/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_96.docx.html]]> شیوه نامه پایان نامه با موضوع روان پزشكی 2017-11-29T08:20:05+01:00 2017-11-29T08:20:05+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/173 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8312995118/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A91.pdf.html http://s8.picofile.com/file/8312995118/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A91.pdf.html]]> برنامه روتیشن آذر ماه 96 شروع از 96/9/1 2017-11-20T11:20:10+01:00 2017-11-20T11:20:10+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/172 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8312259468/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html http://s8.picofile.com/file/8312259468/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html]]>