دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون این وبلاگ هیچ گونه جهت گیری سیاسی و اجتماعی خاص نداشته و تنها با هدف پیشبرد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی فعالیت می کند! با تشکر... tag:http://kaumed.mihanblog.com 2017-03-29T20:31:52+01:00 mihanblog.com برنامه روتیشن فروردین ماه 96 شروع از 95/12/28 لطفاًٌ جهت هماهنگی در مورخ 95/12/25 به اساتید مراجعه شود 2017-03-14T07:30:03+01:00 2017-03-14T07:30:03+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/120 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8289481126/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html http://s8.picofile.com/file/8289481126/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.pdf.html]]> برنامه روتیشن فروردین ماه 96 شروع از 95/12/28 لطفاًٌ جهت هماهنگی در مورخ 95/12/25 به اساتید مراجعه شود 2017-03-14T07:23:33+01:00 2017-03-14T07:23:33+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/119 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8289480592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html http://s8.picofile.com/file/8289480592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx.html]]> اطلاعیه شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی 2017-03-04T04:11:27+01:00 2017-03-04T04:11:27+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/116 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s3.picofile.com/file/8288368950/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.docx.html http://s3.picofile.com/file/8288368950/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.docx.html]]> برنامه روتیشن اسفند ماه 95 شروع ار 95/12/1 لغایت 95/12/26 2017-02-16T07:47:48+01:00 2017-02-16T07:47:48+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/115 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s2.picofile.com/file/8286587534/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html http://s2.picofile.com/file/8286587534/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html]]> برنامه روتیشن اسفند ماه 95 شروع ار 95/12/1 لغایت 95/12/26 2017-02-16T07:42:08+01:00 2017-02-16T07:42:08+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/114 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s3.picofile.com/file/8286586942/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html http://s3.picofile.com/file/8286586942/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html]]> برنامه روتیش بهمن ماه 95 شروع از 95/11/2 2017-01-18T05:34:06+01:00 2017-01-18T05:34:06+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/113 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s3.picofile.com/file/8282877400/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html http://s3.picofile.com/file/8282877400/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html]]> برنامه روتیش بهمن ماه 95 شروع از 95/11/2 2017-01-18T05:30:33+01:00 2017-01-18T05:30:33+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/112 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s3.picofile.com/file/8282877168/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html http://s3.picofile.com/file/8282877168/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html]]> اطلاعیه نام نویسی جهت آزمو ن صلاحیت بالینی و المپیاد دانشجویی 2017-01-18T01:20:22+01:00 2017-01-18T01:20:22+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/111 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s5.picofile.com/file/8282849176/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%871111.docx.html http://s5.picofile.com/file/8282849176/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%871111.docx.html]]> روتیشن دی ماه 95-1 شروع از اول دی ماه 95 2016-12-20T02:58:33+01:00 2016-12-20T02:58:33+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/110 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8279232668/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html http://s9.picofile.com/file/8279232668/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.pdf.html]]> برنامه روتیشن دی ماه 95 شروع از 95/10/1 2016-12-20T02:49:47+01:00 2016-12-20T02:49:47+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/108 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8279231542/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html http://s9.picofile.com/file/8279231542/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html ]]> برنامه روتیشن آذر ماه 95 شروع از 95/9/1 2016-11-19T04:58:30+01:00 2016-11-19T04:58:30+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/105 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8275256784/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html http://s8.picofile.com/file/8275256784/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html]]> برنامه روتیشن آذر ماه 95 شروع از 95/9/1 2016-11-19T04:52:19+01:00 2016-11-19T04:52:19+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/103 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8275255634/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html http://s8.picofile.com/file/8275255634/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95.docx.html]]> برنامه روتیشن آذر ماه 95 شروع از 95/9/1 2016-11-19T04:46:16+01:00 2016-11-19T04:46:16+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/102 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s8.picofile.com/file/8275254784/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_95.pdf.html http://s8.picofile.com/file/8275254784/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_95.pdf.html]]> روتیشن آبان ماه 95 شروع از 95/8/1 2016-10-19T06:26:10+01:00 2016-10-19T06:26:10+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/101 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s9.picofile.com/file/8271430476/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86_95.pdf.html http://s9.picofile.com/file/8271430476/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86_95.pdf.html ]]> روتیشن شهریور95 شروع از 95/6/1 2016-08-20T02:23:26+01:00 2016-08-20T02:23:26+01:00 tag:http://kaumed.mihanblog.com/post/99 واحد آموزش بالینی دانشکده پزشکی هدایتیان http://s1.picofile.com/file/8264427576/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87docx.docx.html http://s1.picofile.com/file/8264427576/%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_95_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87docx.docx.html]]>